رهبری

این روزها وقتی که دلم می گیرد، وقتی که برای مهدی فاطمه دلم تنگ می شود، به عکس شما نگاه می کنم آقا. شاید قدری عمیقتر از همیشه، شاید تا جائیکه غرق شوم، محو شوم. وقتی که می خندید دلگیریم رفع می شود. اما، بعد از آنیکه یک دل سیر گریه کرده باشم. و بعد از آنیکه زیر لب گفته باشم که "ای سید ما، ای مولای ما، دعا کن برای ما"