رهبری

این روزها زود خسته میشوم...
اما نهیب می زنم به خود این نیز جنگی دیگر است...
سالها پیش دستی از بر دوش کشیدن صلاح خسته می شد و دم نمی زد...
حال من با چند بار نشر دادن پیام رهبرم ... چشم درد میگیرم برای خیره نگاه کردن به صفحه نمایشگر
.... دست درد میگیرم از بس موس را به جهات مختلف صفحه سوق داده ام...

به یاد شب بیداری های سنگرها
به خستگی چشمها از پاس شبانه
به لبیک یا حسین آن روزها


اینبار لبیک یا خامنه ای...

To the Youth in Europe and North America,