ممکن است گاهی گریه کنم ولی هیچگاه در تنهایی گریه نمی‌کنم
خداوند اینجاست
اشک‌های مرا پاک می‌کند...چون...
قلب من خانه‌ی خداست
ممکن است گاهی بیفتم و بلغزم اما هرگز در سقوط تنها نمی‌مانم
خداوند هست و مرا بلند می‌کند... چون...
قلب من خانه‌ی خداست
شاید گاهی رنج بکشم اما هرگز در این رنج کشیدن تنها نمی‌مانم
پروردگار مرا از رنج‌ها رها می‌کند...چون...
قلب من خانه‌ی خداست
خوشحالم برای اینکه می‌دانم هرگز تنها نیستم
خداوند همواره با من است...چون...
قلب من خانه‌ی خداست...