عازم یک سفرم؛ سفری دور به جایی نزدیک،

سفری از خود من تا به خودم!

مدتی ست نگاهم به تماشای خداست وامیدم به خداوندی اوست..