از بهلول پرسیدند درقبرستان چه میکنی؟؟؟

او در جواب گفت:

 با جمعی نشسته ام که به من آزار نمیرسانند

 حسادت نمی کنند

دروغ نمی گویند

 طعنه نمیزنند

 خیانت نمی کنند

 قضاوت نمی کنند

 مرا به یاد سرای آخرت می اندازند

 و بالا تر از همه ی اینها اگر از پیششان بروم... پشت سرم بد گویی نمی کنند.