گاهی باید آرزوهایت را مثل قاصدک

بگذاری کف دست

و بسپاریش به دست باد

تا بروند...

و سهم دیگران شوند...