می‌پرسند:
مجردی، یا متأهل؟
می‌گویم " متعهد " !!
چون تجربه نشان داده، نه مجرد بودن، نشانه ی تعلق خاطر نداشتن به کسی است . . .
و نه متأهل بودن، نشانه ی تعهد و وفاداری !!!
همه ی ِ قراردادها  را که روی کاغذهای بی جان نمی نویسند !
بعضی از عهدها را روی قلب هایمان می نویسیم ...
حواسمان به این عهدهای غیر کاغذی باشد ؛
شکستَنشان،یک" انسان "را، در هم می شکند ....