پیشرفته ترین رایانه در جهان ..در نهایت

یک اختراع"عالی"است نه یک موجود"

متعالی"....پس در کنار مهارت و دانش

وفنی که می آموزی....به تربیت معنویت

اهمیت بده....تا یک موجود متعالی باشی

نه یک اختراع عالی!.....