خدایا هرگاه عاشقانه خواندمت
عاشقانه تر جواب دادی

هرگاه خالصانه تمنایت کردم
مشتاقانه تر اجابت کردی

چه روزها که ندیدمت ولی تو دیدی...
چه زمانها که نخواندمت ولی تو خواندی...

چه حکمتی ست در خدایی تو که این چنین مهربانی میکنی...

خدایا به برکت وجودت نیازمندم
بیا به مهربانى و بزرگیت ساکن همیشگی قلبم باش