در هر مسیری که باشی
عده ای هستند که به تو می گویند اشتباه می کنی
در مسیر به موانعی برمیخوری که باعث می شود احساس کنی حق با آنهاست
ادامه حرکت در چنین شرایطی چیزی است که شجاعت  می خواهد.