گاهی اوقات حواسمان نیست چه راحت با حرفی که در هوا رها میکنیم
چگونه یک نفر را به هم میریزیم
چند نفر را به جان هم می اندازیم و باعث ایجاد کدورت میشویم
چه سرخوردگی یا دلخوریهایی به جای میگذاریم .
چقدر زخم میزنیم !!
حواسمان نیست که ما میگوییم و رد میشویم
میگذاریم به پای رک بودنمان
اما یکی ممکن است گیر کند !
بین کلمه های ما
بین قضاوتهای ما
بین برداشتهای ما
دلی که میشکنیم ارزان نیست
پس بیایید با احتیاط حرف بزنیم
با احتیاط برخورد کنیم
بیایید تمرین خوب بودن بکنیم.