به بهلول گفتند می خواهی قاضی شوی؟
گفت : نه
گفتند : چرا؟
گفت: نمی خواهم نادانی بین دو دانا باشم
شاکی ومتهم هر دو اصل ماجرا را می دانند و من ساده باید حقیقت را حدس بزنم.