تا دختر نَگِه
 مـیـو

پسر نمیگه
 بـیـو  . . . !!

تا دختر حریم شخصی اش رو
وارد پیج ش نکنه !
تا دختر شوخی ها و طنازی هاش
رو عمومی نکنه !
تا دختر پیجش رو البوم عکس شخصی
نکنه !
و . . .
هر پسری هر حرفی نمیزنه!
هر مدل پیشنهادی نمیده ! .

تا دختر چراغ سبز نشون نده عکس العمل های نامناسب جنس مخالف رو نمیبینه ! .

تا دختر نگه بله هیچ پسری نمی تونه باهاش چت کنه
هیچکس نمی تونه شماره بده
هیچکس نمی تونه سر قرار ببرتش
هیچکس نمی تونه ازش عکس درخواست کنه
و. . .
تا دختر نگه بله هیچکس نمی تونه با آبروش بازی کنه

هیچکس !