می گویند چرا می خواهی شهید شوی؟
می گویم دیده اید وقتی یک معلم را دوست داری خودت را می کشی در کلاسش نمره ی 20 بگیری و لبخند رضایتش دلت را آب کند؟؟
من هم دلم برای لبخند خدایم تنگ شده می خواهم شاگرد اول کلاسش بشوم
شـــ ــهــــ ا د ت
""شهادت مرگ انسانهای زیرک و هوشیار است که نمیگذارند این جان،مفت از دستشان برود و در مقابل ،چیزی عایدشان نشود""  

  امام خامنه ای