امام خمینی (ره) :
هراس ، آن دارد که شهادت مکتب او نیست

.