استادپناهیان:

خدا ما را دوست دارد. نسبت به ما بی تفاوت نیست.

((پس هیچگاه ما را در امتحانی قرار نمیدهد که نتوانیم از عهدۀ آن ‏برآییم))

؛ ((و ما را در معرض معصیتی قرار نمیدهد که نتوانیم توبه کنیم.))

نا امیدی از چنین خدایی واقعا ((گناه کبیره)) است.

همین امید و اطمینان ‏به محبت خدا و یادآوری آن، رشد دهنده است