دانی ز چه جمعه سید الایام است

چون یوم ظهور نیر اسلام است

هرکس که بمیرد و نبیند او را

سوگند به جان فاطمه ناکام است