الهم احفظ مولانا امام خامنه ای...

طعنه وخنده به شعارم بزنید
تیر غم بر دل دیوانه و زارم بزنید
در حفاظت ز امیرم علی خامنه ای
میشوم میثم تمار به دارم بزنید..