مرد اسرائیلی تو فرودگاه یک ایرانی رو دید که بسیار خوش تیپ و با کلاس بود.
خواست شخص ایرانی رو تمسخر کنه که هم زباناش بهش بخندن.
با صدای بلند گفت :موقعی که خدا شما ایرانیا رو آفرید پا پتی بودید بدون کفش و دمپایی رو زمین میرفتید چی شد که الآن کفش شیک و دمپایی گرون قیمت پاتون میکنید؟؟؟
فرد ایرانی بهش نگاه کرد و گفت :
اون موقع زمین خدا پاک بود ، شماها اومدید نجسش کردید ، دیگه مجبور شدیم این چیزها رو بپوشیم.خنده

سلام
برای نابودی اعتقادات هر فرد یه راه خندیدن او به اعتقاداتش است
راه حلی که صهیونیستها برای سلب اعتقادات اساسی ما منجمله امامت ودر راستای آن مرجعیت شیعه بکار گرفته اند با ساختن وانتشار جوکهایی در مورد مقدسات مذهبی ومراجع عظام تقلید
دوستان هوشیارباشیم ودر زمین دشمن بازی نکنیم انتشار هرنوع سخنی در فضای مجازی درست نیست وچه بسا حرام وباعث ازبین بردن اعمال صالح انسان است
التماس دعا