ڪسی ID این آقا رو نداره؟! ...
اگه داره بده ...
من بزارم تو پست هام ...

آخه feirend هاش ڪمن ...
اصلا فرند نداره ...
مطالبش ڪامنت ڪه نه ...
لایڪ هم نداره ...
تا اومد تو ادلیستمون سریع بلاڪش کردیم ...
آخه افڪار ما ڪه جای اون نیست ...

عیب نداره من با گریه مینویسم ...
تو با خنده like بزن ...
آخه من فڪرم ڪوتاهه ...
آدمهای بروز و روشنفڪر امروزی ، پست هاشون اینروزا شده، جوڪ اقوام و عڪس های مهمونیهاشونو حرف از...........!!!

امان از غریبی ...
امان ...
بشنو صدای مهدی فاطمه; این صدا1181 ساله ڪه آشناست ...
التماس دعای فرج

یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجة.