ای که راحت میتوانی از زلیخا بگذری

میشود از زشتی ما نیز زیبا بگذری؟

یوسف از جرم برادرهای دل سنگش گذشت

تو نمیخواهی خدای یوسف، از ما بگذری؟

قهر حق توست اما عفو شأن رحمت است

حال خود دانی که باید بگذری یا نگذری