یک نخی از چادرت در جوی کوچه غرق شد...

کوچـه را عطــر گلاب اصل کاشان داده است..