توکل چه کلمه زیبایی ست "تو" و "کل"...

وقتی "تو" ، "کل" را داری .. به چه می اندیشی؟

ناراحت چه هستی ؟ وقتی با کلْ ، هستی.. با کل دنیا .. با کل جهان هستی.. دلت قرص باشد.. چه زیباست "توکل"!

توکل یعنی : اجازه دادن به خداوند که خودش تصمیم بگیرد. تنها خداوندست که بهترینها را برای بندگانش رقم میزند. فقط بخواهیم و آ رزو کنیم، اما پیشاپیش شاد باشیم وایمان داشته باشیم که رویاهایمان همچون بارانی در حال فرو ریختن اند. پیشاپیش شاد باشیم و شکرگزار ! چرا که خداوند نه به قدر رویاهایمان بلکه به اندازه ایمان واطمینان ما انسانهاست، که می بخشد.